Edogawa
Kinugawa
Kokaigawa
Watarasegawa

Sakai-ohashi
Shimifusatone-hashi
Mebuki-ohashi

Shinotone-hashi
Otone-hashi
Sakae-hashi
Nagatoyo-hashi
Joso-ohashi
Kouzaki-ohash
Suigo-ohashi
Toukanodo-hashi
Omigawa-ohashi
Tonegawa-ohashi
Kamome-ohashi
Choshi-ohashi
Mouth of the river

b